Església i ciutat

El paper dels temples parroquials en la construcció de Barcelona

albaarboix_foto-tesi

Estado: Defendida el 9 de mayo de 2016

Autora: ALBA ARBOIX-ALIÓ

Director: Félix Solaguren-Beascoa de Corral

Co-Directora: Magda Mària i Serrano

Les esglésies, ja sigui de manera fortuïta o deliberada, han estat protagonistes de la història, la morfologia i la imatge de la ciutat de Barcelona. L’objectiu de la present tesi doctoral és explicar que a partir d’aquest motiu comú es pot entendre el creixement de la ciutat, tant des del punt de vista del seu desenvolupament urbanístic com de la formalització de l’entorn urbà que acompanya als temples. I és que el lligam entre església i ciutat s’ha donat, d’una manera o altra, des de les esglésies fundacionals romanes fins a les dels últims barris de polígons creats.

Amb aquest punt de partida, el treball es planteja en tres distàncies focals: Una primera, més llunyana, que estudia la contribució de les esglésies parroquials a la forma del creixement urbà de la ciutat; una segona, a una escala més propera, que analitza el tipus i la morfologia de l’espai urbà adjacent als temples per desgranar-ne el seu lligam; i una tercera mirada, més pròxima encara, que es centra en aspectes més menuts però no menys importants, com són el de la tipologia arquitectònica i el de la implantació i contacte de l’església amb el sòl urbà.

Tres mirades diferents, entrelligades i complementàries que han de permetre explicar Barcelona a partir de les seves esglésies i les esglésies a partir de Barcelona. Amb aquest viatge d’anada i retorn, es vol desplegar la complexitat de temes que es deriven de l’amplíssima presència d’esglésies parroquials a la ciutat comtal. Per això, s’ha començat realitzant un llistat complert de les 132 parròquies existents dins els límits municipals de la ciutat i s’han confeccionat 132 fitxes -una per cada cas d’estudi- on s’hi ha bolcat de manera sintètica, informació del seu passat, del seu present, la seva planimetria i la seva situació urbana.

Elaborar un discurs coherent que tingui la capacitat de relacionar els diferents casos alhora que sàpiga destacar aquells més importants i que aporti una comprensió diferent i novedosa de la ciutat de Barcelona, és el repte afrontat que resta per desenvolupar.

___

Las iglesias, ya sea de manera fortuita o deliberada, han sido protagonistas de la historia, la morfología y la imagen de la ciudad de Barcelona. El objetivo de la presente tesis doctoral es explicar que a partir de este motivo común es posible entender el crecimiento de la ciudad, tanto desde el punto de vista del desarrollo urbano como de la progresiva materialización del lugar. Y es que la relación entre iglesia y ciudad ha existido, de una manera u otra, desde las iglesias fundacionales romanas a las de los últimos barrios de polígonos creados.

Con este punto de partida, el trabajo se plantea en tres distancias focales: Una primera, más lejana, que estudia la contribución de las iglesias parroquiales a la forma del crecimiento urbano de la ciudad; una segunda, a una escala más cercana, que analiza el tipo y la morfología del espacio urbano adyacente a los templos para desgranar su relación; i una tercera mirada, más próxima todavía, que se centra en aspectos más menudos pero no de menor importancia, como son el de la tipología arquitectónica y el de la implantación y contacto de la iglesia con el suelo urbano.

Tres miradas distintas, entrelazadas y complementarias que deben permitir explicar Barcelona a partir de sus iglesias y las iglesias a partir de Barcelona. Con este viaje de ida y vuelta, se quiere desplegar la complejidad  de temas que se derivan de la amplísima presencia de iglesias parroquiales en la ciudad condal. Por esto, se ha empezado elaborando un listado completo de las 132 parroquias existentes dentro los límites municipales de la ciudad y se han realizado 132 fichas –una por cada caso de estudio- donde se han volcado de manera sintética, información de su pasado, de su presente, su planimetría y su situación urbana.

Elaborar un discurso coherente que tenga la capacidad de relacionar los distintos casos a la vez que sepa subrayar los más importantes y que aporte una comprensión diferente y novedosa de la ciudad de Barcelona es el reto afrontado que queda por desarrollar.

Comparte este contenido:

No hay comentarios »

No comments yet.

Deja un comentario